Evaluering af undervisning

På Filskov Friskole får lærerne tildelt tid til at kunne forberede og evaluere deres undervisning men også elevernes udbytte af undervisningen. Vi kalder dette den løbende evaluering. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles Mål. Her kan der læses om  fælles mål for alle fag der læses: www.emu.dk. Dette foregår både som en naturlig del af den daglige undervisning/kommunikation og som en del af skolens evalueringsplan.

Nedenstående ses her en oversigt over evalueringsmetoder og hvornår disse foregår:

Skole- hjemsamtaler – to gange om året inviteres forældre og elever fra 0.-8. kl. til samtale. En gang om året for 9. kl. Til disse samtaler evalueres både på det faglige og sociale område. Standpunktskarakterer gives 2 gange årligt i 8. og 9. kl. Op til jul og igen i maj måned. Dansk- og matematiklæreren deltager hver gang.

Da vi forsøger at have så få lærere i hver klasse, som muligt, vil fag som fysik/kemi, engelsk, samfundsfag og tysk også blive evalueret. Øvrige faglærere, der har vigtige evalueringspunkter til udvalgte elever, gør klasselæreren opmærksom herpå. Eleverne evalueres løbende i form af mundtlig og skriftlige prøver, fremlæggelse og afleveringer.
I dansk laver skolens læsevejleder læse- og stavetest i 0.-6. kl. I 7.-9. bruges Gyldendals webprøver. Elevsamtaler – i løbet af hvert skoleår har klasselærerne en individuel samtale med alle elever i klassen. Her evalueres både sociale og faglige forhold. Klassetrivsel – de enkelte klasseteam evaluerer klassens trivsel på teammøder mindst 3 gange årligt.
En gang om året i juni laves en undervisningsmiljøvurdering, som evalueres i første uge af elevernes sommerferie. Der laves handleplan, som bruges næste skoleår. Terminsprøver afholdes i januar for 8. og 9. kl. De prøves i de obligatoriske skriftlige prøver på undervisningsministeriets testside www.testogprøver.dk. Desuden testes eleverne 9. kl. også i de skriftlige naturfaglige fag. Disse prøver bruges også til at evaluere det faglige udbytte for den enkelte elev og til at sætte mål for undervisningen for resten af skoleåret.
Prøveeksamener/årsprøver afholdes i april til juni for 8. klassen. Det er forskelligt, hvilke fag, elever bliver stillet overfor. Disse prøver anvender lærerne til at evaluere elevernes faglige udbytte i faget og dermed som udgangspunkt for næste års indhold i undervisningen. Valgfag – I 8. klasse afsluttes de obligatoriske valgfag med en mundtlig prøve. Folkeskolens afgangseksamen: I maj og juni er eleverne i 9. kl. til folkeskolens afgangsprøver.
De testes i: Dansk: Skriftlig fremstilling, retstavning og læsning Matematik: Prøve uden hjælpemidler og prøven med hjælpemidler. Fælles faglig naturfagsprøve: mundtlig prøve Engelsk: mundtlig prøve Øvrige fag og discipliner kan blive trukket til afgangseksamen. Der trækkes fra Undervisningsministeriet to fagblokke (et fra humanistisk fagblok og et fra naturfaglig fagblok).
Ledelsen observerer løbende undervisning i klasserne hos alle lærere. Målet er at få indsigt i klassens undervisningsparathed og relationer, at se samspillet mellem undervisning og læring samt at få et større indblik i den almindelige undervisning og et godt udgangspunkt for samtaler om den pædagogiske udvikling i den enkelte klasse og på skolen som helhed. Ledelsen kan følge op med anbefalinger.

Tilsynsrapport

Da vores skole er en friskole, skal der føres tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Der føres desuden tilsyn med, om skolens undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. På generalforsamlingen april 2023 er Erik René Nielsen valgt som skolens tilsynsførende. Han kommer på skolen 3-4 gange og følger undervisningen i forskellige klasser og fag. Han udarbejder hvert år inden generalforsamlingen en tilsynsrapport (klik her for nyeste), som kort fremlægges på generalforsamlingen og kommer til at ligge på hjemmesiden. Erik René Nielsen er certificeret tilsynsførende og er valgt for en 2-årig periode.