Førskole
Kontakt os

Opstart

Børnene overgår som regel til førskole pr. 1. april det år, de fylder 6 år.

Der kan dog være år, hvor vi vælger at gøre andet, hvis der er højt eller lavt børnetal.

Ønske om udsættelse af skolestart vurderes af barnets skole.

 

Handleplan for overgangen fra børnehave til skole og SFO

Mål

At sikre en glidende overgang fra børnehave til skole, så børn og forældre oplever en kontinuerlig og sammenhængende proces og således, at det enkelte barns udvikling følges og styrkes.

 Delmål:   

 • Information omkring barnet følger barnet i alle faser. Nyttig viden går ikke tabt eller bliver glemt.
 • Synliggørelse af ”den røde tråd” fra børnehave til skole/SFO.
 • Samlet indsats skal kunne forebygge faglige og sociale problemstillinger.

.

Sådan gør vi:

Senest fra april måned samles de kommende skolebørn i en førskolegruppe, som har hjemlokale i en af skolens lokaler.

Gruppen har, alt efter størrelse, én eller to af de kendte voksne fra børnehaven med.

Hvis gruppen består af mindre end 10 børn vurderes det, om én voksen kan gå med i førskolegruppe hver formiddag eller om gruppen kun samles nogle gange hver uge.

Om eftermiddagen indgår førskolebørnene, når det er hensigtsmæssigt, i SFO’ens børnegruppe.

Førskoleforløb

 • Børnehaven, børnehaveklasselederen og SFO arbejder tæt sammen omkring overgangen til skoledelen.
 • Der afholdes orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre på skolen inden starten af førskoleforløbet.
 • Børnehaven kan tilbyde individuelle forældresamtaler ved behov, inden førskoleforløbet starter.
 • Børnehaven laver SPU (skoleparathedsundersøgelser) i nov./dec. på de kommende skolebørn.
 • Der arbejdes med strukturerede førskoleforløb, som sigter på at gøre børnene skoleparate.
 • Forældrene orienteres gennem opslag på forældreintra og daglige informationer på whiteboard-tavle omkring forløb og indhold.
 • I tiden op til sommerferien deltager førskolebørnene på skift i undervisningen i 0. klasse i grupper af 2-3 børn af gangen..
 • Én eller to gange i forløbet bytter førskolebørnene plads med 0. klasse børnene i undervisningstiden.
 • Førskolegruppen inviteres med til særlige arrangementer på skolen, hvor det skønnes hensigtsmæssigt.